کارهایی که هنگام خواب کودک باید انجام داد

مراسم وقت خواب برای کودک

وقت خواب یکی از مهم ترین زمان ها برای کودک است. این مراسم را بهتر است کودک هر شب انجام دهد. مطمئناً این عمل آرامش خوبی به کودک خواهد داد. یک ساعت قبل از خواب این مراسم را اجرا کنید.

برای مثال:

  • حمام به مدت 20 دقیقه همراه با بازی؛
  • خواندن داستان 20 دقیقه؛
  • بحث و گفتگو در مورد مسائل خوب و خوشحال کننده ای که در طول روز برای کودک اتفاق افتاده  به مدت 15 دقیقه؛
  • دعا کردن به مدت 5 دقیقه؛ 
  • و بعد شب به خیر گفتن.

چاپ  

مقالات مرتبط