گردآوری اشیاء توسط کودک

بازی پیاده روی با گردآوری اشیاء

وسائل مورد نیاز:
  1. چسب
  2. مقوای ضخیم

 

روش انجام کار:

با کودک خود به گردش بروید. چسب و مقوا هم بردارید. هر چیزی را که کودک پیدا کرد، روی مقوا بچسبانید. اجازه دهید کودک تصمیم بگیرد که چیزی را بچسباند. او باید بفهمد که چه چیزهایی می چسبد و چه چیزهایی نمی چسبد.


چاپ  

مقالات مرتبط